Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kauza domu Široká 31 Chrudim aneb darovací smlouva obchází předkupní právo

AKTUÁLNÍ DĚNÍ U OCHRÁNCŮ PŘÍRODY Chrudim

 Kauza domu Široká 31 ZO 44/16 Chrudim do konce roku 2007

Chrudim 19. 9. 2014. Po členské schůzi ZO 44/16 Chrudim (dále také „ZO“) 11.dubna 2007 se její tehdejší předseda Jiří Abraham z Pardubic a jednatel Josef Cach z Boru u Skutče za zády chrudimských členů soustředili na přípravu a realizaci darovací smlouvy, kterou by byla nemovitost v Široké č.p. 31 převedena ze ZO ČSOP na Ústřední výkonnou radu ČSOP (dále jen „ÚVR“), „z důvodů zajištění využití vlastního objektu pro činnost ČSOP nezávisle na funkčnosti a prosperitě ZO ČSOP 44/16“ (citát z bodu 6. zápisu z výroční členské schůze ZO 44/16 dne 11. 4. 2007).


Jejich aktivita skončila podpisem darovací smlouvy k převodu nemovitosti Široká 31 ze ZO na ÚVR (1) dne 27. června 2007 jménem ZO. Poté byla zřejmě tato smlouva předána ÚVR, která již sama zajišťovala dokončení převodu nemovitosti. Podpis jejího předsedy Libora Ambrozka byl doplněn podle ověřovací doložky 20. července 2007, podpis dalšího člena předsednictva ÚVR Václava Izáka až 24. srpna 2007.


Na členské schůzi ZO 2. července 2007 odstoupili všichni členové výboru ZO (bod 4 zápisu v příloze 2) a všemi 15 přítomnými z 28 tehdejších členů ZO byl zvolen nový výbor (bod 6 zápisu) ve složení Ing. František Kodrlík (předseda), Václav Cibulka (místopředseda), Karel Boček (jednatel), Ing. Marie Vtípilová (hospodářka) a Ing. Martin Svoboda (člen výboru). ÚVR potvrdila registračním listem ze dne 31. července 2007 (3) tyto funkcionáře ZO: Ing. Františka Kodrlíka jako předsedu, Ing. Marii Vtípilovou jako hospodáře a Václava Cibulku jako člena výboru.


Dnem 24. srpna 2007 je datován návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do KN (4), který podepsali jako předseda ZO Jiří Abraham a jako jednatel ZO Josef Cach. Ti však již v té době nebyli v těchto funkcích. Pro to jsou možná jen dvě vysvětlení:

1)  Jiří Abraham a Josef Cach předali po 27. červnu 2007 předem podepsaný nedatovaný návrh na zahájení řízení o povolení vkladu spolu s jimi podepsanou darovací smlouvou k dalšímu řízení ÚVR (viz 2. odstavec výše). Kancelář ÚVR doplnila datum „24.8.2007“ po podpisu darovací smlouvy posledním představitelem ÚVR, aniž si uvědomila, že mezitím 31. července 2007 udělil ÚVR registraci novému výboru ZO 44/16, nebo

2)   Jiří Abraham a Josef Cach podepsali návrh na zahájení řízení o povolení vkladu v době, kdy již nebyli ve funkcích předsedy a jednatele, což by bylo nutno kvalifikovat jako podvod. Pro úplnost se uvádí, že podle podacího razítka byl tento návrh podán na Katastrální pracoviště Chrudim KÚ pro Pardubický kraj 17.října 2007.


O sepsání darovací smlouvy a podání návrhu na vklad do KN byl nový výbor ZO informován až z usnesení Katastrálního pracoviště Chrudim Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj (dále jen „katastrální úřad“) ze dne 6. listopadu 2007, sp.zn. V-5334/2007-603, o přerušení vkladového řízení, a výzvou tohoto pracoviště z téhož dne k odstranění nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu ve lhůtě do 29. listopadu 2007 (4). Proto jednatel ZO Karel Boček požádal 16. listopadu 2007 mailem ÚVR o vysvětlení, na které reagoval týž den ředitel kanceláře ÚVR Ing. Petr Stýblo (5) zasláním kopie zápisu ze dne 11. dubna 2007 (viz článek „Členské schůze ZO 44/16 Chrudim v březnu a dubnu 2007“).
ZO reagovala na výzvu katastrálního úřadu vyjádřením ze dne 14. listopadu 2007 (4),        v němž m.j. uvedla, že darovací smlouva a návrh na zahájení vkladu „byly provedeny zcela bez souhlasu a vůbec vědomí členské schůze a výboru“, a že „ke dni 24. 8.2007 … neměl již předseda a jednatel dokonce ani právo jednat za ZO ČSOP“.


Město Chrudim reagovalo na situaci dopisem ze dne 28. listopadu 2007, č.j. CR 049712/2007 (6), adresovaným ZO, ÚVR a katastrálnímu úřadu, v němž tyto subjekty upozornilo, „že darovací smlouva ze dne 24. 8. 2007, uzavřená mezi ZO ČSOP 44/16 Klubem ochránců přírody SPR Habrov a Českým svazem ochránců přírody - Ústřední výkonnou radou, je v rozporu se smlouvou ze dne 9. 5. 2001, uzavřenou mezi městem Chrudim a ZO ČSOP 44/16 Klubem ochránců přírody SPR Habrov, na základě bylo zřízeno předkupní právo ve prospěch města Chrudim a dále s kupní smlouvou ze dne      4. 6. 1997, uzavřenou mezi stejnými subjekty.“ Protože město Chrudim nebylo vyzváno k uplatnění svého předkupního práva, vyzvalo obě strany darovací smlouvy ke zpět vzetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Tento dopis se zřejmě minul s dopisem ÚVR ze dne 27. listopadu 2007 (7),                  kterým doplnil chybějící dokumenty katastrálnímu úřadu (dopis ÚVR podle podacího razítka tohoto úřadu došel nebo byl předán podatelně katastrálního úřadu 29.11.2007).

ÚVR na výše uvedený dopis města Chrudim ze dne 28. listopadu 2007 pravděpodobně nereagoval (alespoň ne směrem k ZO).
V této situaci, s ohledem na nepravdivou formulaci bodu 6) zápisu z členské schůze     11. dubna 2007, o který se opírala ÚVR, neměl nový výbor ZO jinou možnost,             jak dodržet závazek vůči městu Chrudim (předkupní právo), než podat žalobu na určení neplatnosti darovací smlouvy mezi ZO a ÚVR (8).                                                    Tuto žalobu proto ZO podala 29.11.2007, t.j. v poslední den lhůty katastrálního úřadu.

Další důsledky vyvodila členská schůze 13. prosince 2007 (9) vyloučením 4 členů,
kteří zápis z této členské schůze zpracovali nebo verifikovali. Schůze se účastnilo          20 členů z tehdejších 38 členů (10). Členové, účelově přijatí 8. února 2006 k zajištění většiny pro prosazení převodu domu v Široké 31, se na schůzi už ani nedostavili.

Zdroje:


(1)    Darovací smlouva k převodu nemovitosti Široká 31 ze ZO 44/16 na ÚVR
(2)    Zápis z  členské schůze ZO 44/16 dne 2. 7. 2007 + prezenční listina
(3)   Registrační list - Zde byli činovníci Ing.Kodrlík, Karel Boček a Ing.Vtípilová
(4)    Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do KN ze dne 24. 8. 2007 + usnesení Katastrálního pracoviště Chrudim KÚ pro Pardubický kraj ze dne 6.11.2007 + výzva tohoto pracoviště k odstranění nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu ze dne 6.11.2007 + vyjádření ZO 44/16 ze dne 14. 11. 2007.
(5)    Mail Ing. Petra Stýbla ZO ČSOP 44/16 Chrudim z 16. 11. 2007
(6)    Dopis města Chrudim ze dne 28. 11. 2007
(7)    Průvodní dopis ÚVR ze dne 27.11.2007
(8)    Žaloba na určení neplatnosti darovací smlouvy ze dne 24. 8. 2007 mezi ZO ČSOP 44/16 a ÚVR
(9)    Zápis z členské schůze ZO 44/16 dne 13. 12. 2007
(10) Prezenční listina z  členské schůze ZO 44/16 dne 13. 12. 2007

 

Členské schůze ZO 44/16 Chrudim v březnu a dubnu 2007

(Bez tabulek)
Chrudim 9. 9. 2014. V roce 2007 byla výroční členská schůze ZO 44/16 Chrudim svolána nejprve na 26. března 2007. V nedatované pozvánce (1) není stanoven program jednání. Ze zápisu z této schůze, provedeného Ing. Martinem Svobodou a připojeného protinávrhu programu, předloženého místopředsedou ZO Ing. Fritscherem (2), vyplývá, že na schůzi nedošlo ani ke shodě o jejím programu. Zřejmě také v důsledku nekonání výborových schůzí, na nichž by byly připraveny všeobecně akceptovatelné podklady, byl vedle návrhu programu předsedy Jiřího Abrahama předložen protinávrh místopředsedy Ing. Fritschera:
Rekonstrukce výsledků hlasování o programu schůze, ve kterém bylo podle zápisu (2),          ke kterému je připojena také prezenční listina, 14 hlasů pro návrh Jiřího Abraháma a 13 hlasů pro návrh Ing. Fritschera, je uvedena v tabulce:
Po zveřejnění výsledků hlasování opustili schůzi noví zájemci o členství (Karel Andrejch, Karel Boček, Josef Drápela, Petr Chmelík, František Kodrlík a Antonín Podhajský). Následně předseda ZO Jiří Abraham schůzi přerušil a rozhodl o svolání výborové schůze, která připraví další postup.
Příznačné je, že bez svolání výborové schůze byla předsedou Jiřím Abrahamem nedatovanou pozvánkou (3) svolána členská schůze na 11. dubna 2007. Pozvánka na hlavičkovém papíře Okresní zemědělské správy v Pardubicích neobsahuje program schůze – ten byl podle zápisu z této schůze (4), oproti na zahájené výroční členské schůzi 26. března 2007 hlasovanému programu dle návrhu Jiřího Abrahama, významově posunut:
Nebyla projednán ani návrh na rekonstrukci domu č.p. 31, ani plán další činnosti.                     

K bodu 7) Plán další činnosti schváleného programu je v zápisu (4) pod body 6 až 8 uvedeno:
„6. Členská schůze byla seznámena předsedou Jiřím Abrahamem o záměru převodu nemovitosti č. p. 31 na ÚVR ČSOP z důvodů zajištění využití vlastního objektu pro činnost ČSOP nezávisle na funkčnosti a prosperitě ZO ČSOP 44/16. O vlastním převodu bylo následně hlasováno, přičemž bylo 14 členů pro převod a dva členové se zdrželi hlasování.

Členská schůze dále pověřuje předsednictvo ZO k provedené převodu nemovitosti č. p.31 ÚVRČSOP. Převod bude proveden na základě darovací smlouvy a jejím podáním na K. Ú. v Chrudimi.
7. Předpokládané datum další členské schůze bude stanoveno výborem po jednání s ÚVR ČSOP o podmínkách převodu na nejbližší možný termín. Na této schůzi je nutno zvolit novou revizní komisi. Dále bude dohodnuta konkrétní činnost organizace pro rok 2007.


8. Členské příspěvky pro rok 2007 budou placeny z prostředků ČSOP. Hlasováním odsouhlaseno 9 členů ZO pro, 6 členů proti a 1 člen se zdržel hlasování.“
Členům ZO z Chrudimi, ani členu výboru a místopředsedovi ZO Ing. Fritscherovi nebyl zápis ze schůze (4) doručen (schůze výboru nadále předseda Jiří Abraham nesvolával). K němu se dostali až po urgenci na ÚVR, která jej ZO ČSOP zaslala mailem ze dne 16.listopadu 2007.

(5) na vyžádání Václava Bočka, nového jednatele ZO. Znění bodu 6 zápisu odmítli, jako neodpovídající skutečnému průběhu schůze. V zápisu nebyla (účelově?) uvedena ani zmínka o přerušení výroční členské schůze 26. března 2007.
Z odůvodnění prvoinstančního rozsudku Okresního soudu v Chrudimi ze dne 2. 10. 2009,       č.j. 6 C 332/2007-146 (6), který vyslechl účastníky výroční členské schůze 11.4.2007 vyplývá, že výpovědi 6 „starých“ členů ZO (Marta Burkoňová, Václav Cibulka, Josef David, Ing. Ludvík Fritscher, Marie Chaloupská a Jaroslav Trakal) neodpovídají dikci bodu 6 zápisu. Jako další svědek, odmítající pravdivost bodu 6, u soudu vypovídal také Václav Boček, který se jednání schůze, jako zájemce o členství, také účastnil. Podle písemných vyjádření účastníků schůze (7) nebylo o převodu domu č. p. 31 na ÚVR ČSOP pro nesouhlas řady členů hlasováno, ale po diskusi byl dohodnut kompromis, že odpovědný činovník ÚVR ČSOP na jednání výboru ZO vysvětlí podmínky, za kterých by mělo k převodu dojít.

Takovému závěru přisvědčuje i výše uvedené znění bodu 7. zápisu, jehož první věta zní: „Předpokládané datum další členské schůze bude stanoveno výborem po jednání  s ÚVR o podmínkách převodu na nejbližší možný termín.“
Jaký by měla tato věta smysl, kdyby byla pravdivá dikce bodu 6.? Vše tedy nasvědčuje tomu,   že hlasování se nakonec týkalo jen dalšího postupu v navrhované věci a nikoliv schvalování převodu na ÚVR, ke kterému mělo zřejmě dojít až po vyjasnění jeho podmínek na další členské schůzi. Jen takový kompromis byl přijatelný pro většinu členů ZO, z nichž 14 pro něj hlasovalo a 2 (Cibulka, Vtípilová) se zdrželi, jak oba později potvrdili. Ke schůzce členů výboru s ÚVR, kterou měli připravit p. Cach a Abraham však nikdy nedošlo.


Zdroje:
(1)    Pozvánka na výroční schůzi ZO 44/16 dne 26. 3. 2007
(2)    Zápis z  členské schůze ZO 44/16 dne 26. 3. 2007 + návrh programu této schůze Ing. Fritschera + prezenční listina
(3)    Pozvánka na výroční schůzi ZO 44/16 dne 11. 4. 2007
(4)    Zápis z výroční členské schůze ZO 44/16 dne 11. 4. 2007 + prezenční listina
(5)    Mail Ing. Petra Stýbla ZO ČSOP 44/16 Chrudim z 16. 11. 2007
(6)    Rozsudek okresního soudu v Chrudimi ze dne 2. 10. 2009, č.j. 6 C 332/2007-146
(7)    Vyjádření Marty Burkoňové, Václava Cibulky, Josefa Davida, Ing. Ludvíka Fritschera, Marie Chaloupské a Václava Bočka k zápisu z členské schůze ZO 44/16 dne 11. 4. 2007 z prosince 2007.

 

 

 

Situace v ZO 44/16 Chrudim před sporem o budovu v Široké 31

Chrudim 3. 9. 2014. V "Zeleném domě" v Široké ulici v Chrudimi č. p. 31 působí ochránci přírody od roku 1980, kdy vznikla ZO ČSOP Chrudim. Ta se v roce 1995 spojila se ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov,  založeném 11. září 1991 ze Stanice mladých ochránců přírody (SMOP). Habrov proto, že SMOP působila pod vedením Václava Cibulky právě v této státní přírodní rezervaci východně od Chrudimi (1).
Hlavní důvody, proč nelze souhlasit s vyklizením budovy v Chrudimi, Široká č.p. 31
Problémy nastaly koncem roku 2005, kdy vážně onemocněl a 6. ledna 2006 zemřel jeho tehdejší předseda Ing. Milan Marenčák. Z výboru a ZO 25. října 2005 pro nespokojenost s řízením ZO odešla RNDr. Naděžda Gutzerová, která požádala o převedení na individuálního člena ČSOP (2). O tomto členství, kdy podle stanov ČSOP není vyžadována příslušnost ke konkrétní ZO,  rozhoduje Ústřední výkonná rada ČSOP (ÚVR). Ve dnech 14. prosince 2005,   18. ledna a 8. února 2006 byla v ZO provedena kontrola účetní evidence a hospodaření ZO Ústřední kontrolní a revizní komisí ČSOP (ÚKRK), která zjistila řadu nedostatků.
Následně připravila ÚVR nebo ÚKRK zásah zvenčí – změny v ZO měl provést její dřívější odchovanec Josef Cach, současný vedoucí záchranné stanice Pasíčka v Boru u Skutče. Který z jmenovaných ústředních orgánů ČSOP či jeho vedoucích činovníků byl iniciátorem tohoto záměru je dosud nevyjasněno.


Záměr byl realizován na výroční členské schůzi ZO 8. února 2006 (3) za přítomnosti předsedy ÚKRK Karla Ferschmanna. Na schůzi bylo oproti pozvánce pozměněno pořadí projednávání jednotlivých bodů a to tak, že volbě předsedy a výboru ZO bylo předřazeno přijetí nových členů, které přivedl Josef Cach. Tak se stalo, že za volební účasti 7 z 13 původních členů a 18 nově přijatých členů bylo nové vedení složeno převážně z nových nechrudimských členů. Přehled přítomných a rozložení funkcí po této schůzi je uvedeno v tabulce:

 

 

původní členové ZO

noví členové ZO

adresa pobytu

funkce v novém vedení ZO

Roman Alvarez

 

Třemošnice

člen revizní komise

Marta Burkoňová

 

Chrudim

 

Václav Cibulka

 

Chrudim

čestný předseda

Ing. Ludvík Fritscher

 

Heřmanův Městec

člen výboru - místopředseda

Eliška Hortenská

 

Nasavrky

 

Michal Pešout

 

Chrudim

 

Aleš Sýkora

 

Rabštejnská Lhota

předseda revizní komise

 

Jiří Abraham

Pardubice

člen výboru - předseda

 

Milada Abrahamová

Pardubice

 

 

Vít Abraham

Pardubice

 

 

Ing. Lubor Beneš

Pardubice

 

 

Hana Bramborová

Pardubice

 

 

Josef Cach

Bor u Skutče

člen výboru - jednatel

 

Vladimír Drahoš

Bor u Skutče

 

 

Vítězslav Haupt

Pardubice

 

 

Jaroslav Kašpar

Pardubice

 

 

Monika Kašparová

Pardubice

 

 

Věra Kovářová

Proseč u Skutče

 

 

Karolína Krejcarová

Pardubice

 

 

Jiří Neuman

Osík u Litomyšle

člen revizní komise

 

Ing. Martin Novák

Proseč u Skutče

 

 

Pavel Švienty

Pardubice

 

 

Ing. Martin Svoboda

Chrudim

 

 

Milan Štěpánek

Proseč u Skutče

 

 

Ing. Marie Vtípilová

Hlinsko v Čechách

člen výboru - hospodář

Mezi novými členy jsou i rodinní příslušníci – vedle nového předsedy Jiřího Abraháma, byla přijata za člena i jeho manželka Milada Abrahamová, syn Vít Abraham a dcera Karolína Krejcarová nebo podnikatelé se svými kolegy – např. vedle Jiřího Abraháma, předsedy představenstva stavební firmy ABK-Pardubice, a.s. (4) byli přijati i Jaroslav Kašpar, místopředseda dozorčí rady ABK-Pardubice a Hana Bramborová, členka dozorčí rady téže firmy. Žádný z nových členů, kromě pana Cacha, se na hlavní činnosti ZO, spočívající v péči o SPR Habrov nikdy v minulosti ani za trvání jejich členství nepodílel, ani takový zájem v přihlášce za člena neuvedl. Při soudním jednání později vyšlo najevo, že nikdo z nich při vstupu neuhradil členské příspěvky (jeden z povinných atributů členství). Podíl, který se z nich odvádí ústředí ČSOP, uhradila ZO z prostředků, které k tomuto účelu v roce jejich vstupu určeny nebyly – viz str. 2 zdroje (6). 
Ing. Vtípilová působila v roli placené účetní a současně hospodářky ZO. Podle zprávy o hospodaření za rok 2006 (5), kterou sestavila, byl účetní zisk za tento rok 249 960 Kč.                V tomto směru se podařilo činnost ZO konsolidovat.

Zdroje:
(1)    http://www.zelenydum.estranky.cz/
(2)    Oznámení RNDr. Naděždy Gutzerové o vystoupení ze ZO ze dne  25. 10. 2005
(3)    Zápis z výroční členské schůze ZO ze dne 8. 2. 2006 + pozvánka na tuto schůzi
(4)    http://rejstrik-firem.kurzy.cz/64829944/abk-pardubice-as/
(5)    Zpráva o hospodaření ZO 44/16 za rok 2006
(6)    Rozsudek okresního soudu v Chrudimi ze dne 2. 10. 2009, č.j. 6 C 332/2007-146

Boj o dům ČSOP v Chrudimi vyvolal rozkol v chrudimské základní organizaci

Chrudim 28. 8. 2014. Vlekoucí se soudní spor o dům v Široké 31 vyvrcholil v únoru 2014 zapsáním Ústřední výkonné rady ČSOP (ÚVR) do katastru namísto dosavadního vlastníka - Města Chrudimi. Na tomto základě podala ÚVR koncem července výpověď  jak ZO ČSOP 44/16 Klub ochránců SPR Habrov, tak čajovně, která sídlí v téže budově. Obě se mají vystěhovat do 31. srpna 2014. To vedlo i k rozkolu uvnitř ZO. Zatímco  současná předsedkyně Ing. Zlata Woffová odchod z dlouholeté základny ochránců přírody, kteří zde sídlí od roku 1980, akceptuje, většina členů je proti. Nespokojení členové proto požádali ÚVR o prodloužení výpovědní lhůty a především o projednání programu ZO na období 2014-2020, který obsahuje projektový záměr na její další využití nejen pro ČSOP, ale i další neziskovky. Jsou přesvědčeni, že bez vyjasnění představ o dalším rozvoji celé organizace a vzájemné podpory nelze dlouholetý spor korektně ukončit.

Stáhnout z webu "ulozto.cz" si můžete plný text žádosti ÚVR - o prodloužení výpovědní lhůty z budovy Široká 31 Chrudim. Její přílohy si můžete stáhnout zde:


1) Smlouva o výpůjčce ze dne 2. 5. 2012, uzavřená mezi městem Chrudim a ZO ČSOP "Klub ochránců SPR Habrov"

2) Dopis ke svolání řádné členské schůze ze dne 10. 8. 2014

3) Žádost o svolání řádné členské schůze ZO ČSOP ze dne 12. 8. 2014

4) Dopis Ing. Zlaty Woffové, předsedkyně ZO ČSOP ze dne 15. 8 2014 ve věci řádné schůze ZO ČSOP "Klub ochránců SPR Habrov"

5) Program ZO ČSOP Klub ochránců přírody Habrov na období 2014-2020 a projektový záměr na využití domu v Chrudimi, Široká 31 ze dne 13. 6. 2014

6) Mail ředitele Kanceláře ÚVR Ing. Petra Stýbla místostarostovi Chrudimi JUDr. Miroslavu Tejklovi

7) Darovací smlouva ze dne 24. 8. 2007

8) Stanovisko Centra J. J. Pestalozziho

9) Stanovisko Bzuk, o.s.

10) Stanovisko Junáku Chrudim

11) Stanovisko CRFreeNet